Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő

Neve: Kazár Községi Önkormányzat

Címe: 3127 Kazár Tanács út 1.

Elérhetőségei

Levelezési cím: 3127 Kazár, Tanács út 1.

Telefon: 32/ 341-333

Fax:32/ 341-333

E-mail: kazar@kazar.hu

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, melynek tartalma szerint „ mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról”, ezért a jelen adatvédelmi szabályzat az önkéntes regisztráció útján az adatkezelő rendelkezésre bocsátott, általa felvett személyes adatokra vonatkozó adatkezelési szabályokat rögzíti, arról ad tájékoztatást az érdekeltek részére.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során betartja a személyes adatok védelméről és közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény ( továbbiakban: Adatvédelmi törvény) vonatkozó rendelkezéseit

Személyes adat

Személyes adatnak minősül bármely maghatározott ( azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel ( továbbiakban: felhasználó vagy érintett) közvetlenül kapcsolatba hozható adat, amennyiben az adatból az érintettre vonatkozóan következtetés vonható le. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezt a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve ( pl. név,azonosító jel, valamely fizikai, mentális, gazdasági, kulturális, szociális stb…azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A jelen szabályzat alapján megvalósuló regisztráció során a felhasználói név, cím, e-mail cím tekinthető személyes adatnak, amennyiben azok valós adatok.

Az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint nem kezel különleges adatnak minősülő adatokat. ( Pl. nemzeti, etnikai, kisebbségi hovatartozásra, pártállásra, párttagságra, politikai nézetre, világnézeti, vallási hovatartozásra, egészségi állapotra, bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó adatokat). Amennyiben a regisztráció során a felhasználó ilyen nem kért adatot adna meg, azt az adatkezelő minden értesítés nélkül törölni fogja, ezen túlmenően jogosult az érintett regisztrációját is törölni.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő által üzemeltetett Hírlevél szolgáltatásait igénybe vevő személyek részére információ adás, informálódási/ tájékozódási lehetőség biztosítása az önkormányzat intézményeinek folyamatos működéséről, aktuális rendezvényeiről, az azokat támogató szervezetek, cégek személyre szabott ajánlásairól, hirdetéseiről, reklám tartalmakról.

Az adatkezelő a felhasználó megadott adatait felhasználhatja saját működésével kapcsolatban statisztikai célokra.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a felhasználó személyes adatait nem használja. Személyes adatokat harmadik személyek számára a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása nélkül nem ad át, szponzorai által kért reklám tartalmakat csak az adatkezelő küldhet a felhasználó részére. A reklámmal célzandó felhasználói kör kiválasztására csak az adatkezelő adatszűrése útján lehetséges.

A harmadik személy részére vonatkozó adatátadási tilalom nem vonatkozik az esetlegesen törvényben előírt kötelező adat szolgáltatásra és adat-továbbításra.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek ( továbbiakban: felhasználók) megfelelő tájékozottságon alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása , melyet a jelen szabályzat regisztrálásra vonatkozó igénye/ előírása szerint teljesít.

4. A szabályzat hatálya

A jelen szabályzat a Kazár Községi Önkormányzat által működtetett WEB oldalakhoz és E-mail hírlevelekhez közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A szabályzatnak nincs sem területi, sem a hatálybalépést követően időbeli hatálya, ugyanakkor az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a későbbiekben a jelen szabályzatot egyoldalúan is módosítsa. A szabályzat esetleges módosításáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználókat oly módon és időben, hogy annak elfogadásáról vagy a regisztrációja törléséről a felhasználó megalapozottan dönthessen. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával egyidejűleg elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

5. Regisztráció

A regisztráció a feltétele annak, hogy bármely személy mint felhasználó az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vehesse

A sikeres regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

  • név
  • e-mail cím

Továbbá önkéntesen megadható adat:

  • születési hely, születési év, hónap
  • lakcím

A sikeres regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje, a jelen szabályzatban foglalt feltételeket és tudnivalókat tudomásul veszi és elfogadja.

Kiskorúak regisztrációja

Minden kiskorú szülője és gondviselője számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek az internet használata során a Személyes adatok biztonságos és felelős kezelését. Szándékaink szerint nem kezeljük gyermekek adatait szüleik, gondviselőjük engedélye nélkül. Amennyiben azt észleljük, hogy felhasználóként gyermek így regisztrál, adatait külön értesítés nélkül töröljük.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről és címéről (székhelyéről), az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az anonímizált / céltól függően szűrt általa kezelt adatokat.

Anonímizált / szűrt adat: amelyből közvetlenül nem lehet következtetni a felhasználó személyére, adataira, lakcímére / székhelyére.

A felhasználók a tájékoztatás iránti kérelmet írásban nyújthatják be – hagyományos magánokiratban iratban az adatkezelőnek nevére és székhelyére címezve, e-mail-ben a kazar@kazar.hu címre.

Magánokirat: a felhasználó és két tanú aláírásával készült irat.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett részére 10 munkanapon belül választ küld a kérelemmel azonos formában.

A felhasználó bármikor, indokolás nélkül kérheti adatai törlését az előzőekben jelzett módon. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen irányú kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a felhasználó adatait.

A felhasználó bármikor, indokolás nélkül kérheti a fentiekben jelzett módon, hogy az adatkezelő részére reklám-tartalmakat ne továbbítson. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem beérkezéstől számított 5 munkanapon belül beszünteti ez irányú tevékenységét.

A felhasználó bármikor módosíthatja az adatkezelő által kezelt adatait., kérheti adatai helyesbítését.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az adatvédelmi törvény valamint a Ptk. vonatkozó szabályai alapján gyakorolhatja, ennek során megkeresheti az adatkezelőt, az adatvédelmi biztost vagy indokolt esetben bírósághoz fordulhat.

A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával, elfogadja azt is, hogy a közte és az adatkezelő közötti esetleges vitás ügyben a Salgótarjáni Városi Bíróság járjon el, mint kizárólagos bíróság.

7. Adatbiztonság

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a felvett, tárolt és kezelt felhasználói adatokat védje, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különösen az általa kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. Felelőssége azonban nem terjed ki a szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyek tevékenységére.

Az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelmények megsértésével okozott kár megtérítésére köteles.

Mentesül az adatkezelő a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan, elvárhatóan nem gondos magatartása idézte elő.

Minden jog fenntartva.

A jelen adatvédelmi szabályzat 2012. január 01. napján lép hatályba.

Kazári Laskafesztivál 2018

Ennyi van még a 2018-as Laskafesztiválig:

Támogatóink

Támogatóink 2017-ben
Támogatóink 2016-ban
Támogatóink 2015-ben
Támogatóink 2014-ben
Támogatóink 2013-ban
Bibi Stúdió Klubrádió Nógrád, a palóc varázslat Novohrad-Nógrád Geopark Szépkézláb Vár-Lak Vendégház
Támogatóink 2012-ben
A weboldalon szereplő képek illusztrációk és a szerzői jog által védett alkotások.
A weboldalt Kazár község Polgármesteri Hivatala üzemelteti.
  • Adatvédelmi szabályzat